پرسشنامه استاندارد ادراک تعامل اجتماعی (گلاس و همکاران، 1982)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.