پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده - فرم کوتاه (شاکری، 1382)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.