پرسشنامه هوش اجتماعی (سیلورا و همکاران، 2001)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.