پرسشنامه سنجش روابط عاطفی اینترنتی (برقی ایرانی و همکاران، 1394)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.