پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین و همکاران، 1983)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.