پرسشنامه فراشناخت کاربردی در فعالیت بدنی (ستانی و همکاران، 2012)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.