پرسشنامه فردگرايي اقتصادي (فلدمن، 1981)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.