پرسشنامه هزینه تکلیف (فلاک و همکاران، 2015)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.