پرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران (ماکسول و موریس، 2007)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.