پرسشنامه استاندارد مديريت دانش (پاتريک و همكاران، 2009)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.