پرسشنامه نگرش مسئولیت (سالکووسکیس و همکاران، 2000)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.