پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) (توماس لاداهل وکنجر، 1965)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.