پرسشنامه پذیرش اجتماعی (کراون و مارلو، 1960)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.