پرسشنامه آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران، 1385)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.