پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی (نقشبندی و میرانی ، 1398)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.