پرسشنامه باورهای ارتباطی (آدیلسون و اپشتاین، 1982)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.