پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (جنارو و همکاران، 2007)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.