پرسشنامه اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (لاجرسا، 1998)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.