پرسشنامه استاندارد اضطراب کامپیوتر (باندالوس و بنسون، 1990)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.