پرسشنامه بهزیستی معنوی (دهشیری و همکاران، 1392)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.