پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (سیمونز و گاهر، 2005)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.