پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادی (ساسو، 2013)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.