پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی (آبیدین، 1976)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.