پرسشنامه جهت گیری زندگی مبسوط (چانگ و همکاران، 1997)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.