پرسشنامه سنجش حسادت (ولی زاده و آذربایجانی، 1389)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.