پرسشنامه شخصيت خودشيفته (آمز و همکاران، 2006)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.