پرسشنامه استاندارد خود ناتوان سازی (جونز و رودوالت، 1978)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.