پرسشنامه رضایت از تصویر تن (سوئوتو و گارسيا، 2002)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.