پرسشنامه رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.