پرسشنامه سنجش رهبری تأملی مدیران (طاهری و همکاران، 1396)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.