پرسشنامه شایستگی اجتماعی (کوهن و رسمن، 1972)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.