پرسشنامه شکایات روان تنی (تاکاتا و ساکاتا، 2004)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.