پرسشنامه استاندارد شیوه فرزند پروری والدین (دیانا بامریند، 1973)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.