پرسشنامه هوش هیجانی (شوت و همکاران، 1998)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.