پرسشنامه وابستگی های ارزش خود (کراکر و همکاران، 2003)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.