پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، 1393)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.