پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور، 1994)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.