پرسشنامه دلبستگی به مکان (صفاری نیا، 1390)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.