پرسشنامه نگرش و اضطراب ریاضی (توماس و داکر، 2000)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.