پرسشنامه وضعیت زناشویی (گلومبرگ – راست و همکاران، 1998)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.