پرسشنامه سبکهای عاطفی (هافمن و کاشدان، 2010)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.