پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، 1395)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.