پرسشنامه رضایت شغلی (اسميت و همكاران، 1989)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.