پرسشنامه خودکارآمدی جنسی – کنش وری نعوظی (رجبی و همکاران، 1391)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.