پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز (کیامرثی و همکاران، 1377)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.