پرسشنامه راهبردهای مقابله ای ورزشکاران در ورزش رقابتی (گادریو و بلوندین، 2002)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.